Informácia

Ordinačné hodiny v Ambulancii chirurgie a úrazovej chirurgie:  Pondelok, Streda  8:00 - 13:00 , Piatok 8:00 - 12:30

Súkromná Klinika v Malackách
Neštátne zdravotnícke zariadenie

Konzultácie ZDARMA

Logopédia

Reč

Z medicínsko-rehabilitačného hľadiska je reč biologická vlastnosť človeka. Je to systém, ktorým môžeme prenášať informácie pomocou jazyka. Jazyk predstavuje jav spoločenský, ďalej sa vyvíjajúci a prislúchajúci určitej etnickej skupine.

Poskytovanie služieb: Diagnostika, terapia, konziliárne vyšetrenia a poradenstvo v rámci porúch narušenej komunikačnej schopnosti.

Dyslália je neschopnosť používania jednotlivých hlások či skupiny hlások v hovorenej reči podľa stanovených ortoepických noriem. Hláska je teda pri tejto narušenej komunikačnej schopnosti tvorená na nesprávnom artikulačnom mieste.

Dysfázia presnejšie vývinová dysfázia je štrukturálne a systémové narušenie jednej alebo viacerých oblastí vývinu reči vzhľadom na chronologický vek dieťaťa. V základe môžeme hovoriť o narušenom a oneskorenom vývine reči. Vývinová dysfázia je tzv. paratypická porucha, spôsobená vonkajšími vplyvmi.

Afázia patrí k súboru vyšších kortikálnych porúch (zahŕňajúce aj kognitívne funkcie), s ktorými súvisí agnózia, apraxia, akalkúlia, agrafia, alexia, poruchy pravo-ľavej orientácie, poruchy orientácie v priestore a pod.
Afázia je získaná porucha produkcie a porozumenia reči, ktorá vzniká pri ložiskovom poškodení mozgu. Rozlišujeme rôzne stupne afázie, ale rozhodujúcim faktorom jej miery je rozsah a lokalizácia lézie mozgu. Najzávažnejšie afázie vznikajú pri rozsiahlych léziách zasahujúcich fronto-temporo-parietálnu oblasť mozgu, najčastejšie pri oklúzii alebo stenóze arteria cerebri media - najčastejšie po náhlych cievnych mozgových príhodách. Afázie vznikajú aj pri léziách nižšie položených oblastí mozgu - spojených s kôrovými oblasťami, zúčastňujúcimi sa na jazykových procesoch.

Dyzartria je narušená komunikačná schopnosť vznikajúca pri poruche motorickej realizácie reči na základe organického poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Zahrňuje ju veľký súbor typov, či syndrómov rečových porúch, ktoré sú spôsobené problémami vo svalovej kontrole rečových mechanizmov (narušenie článkovania reči po NCMP, DMO a iných neurologických ochoreniach). Pri tejto poruche sú v rôznej miere a rozsahu postihnuté základné modality motorickej realizácie reči – respirácia, fonácia, rezonancia a artikulácia.

Poruchy plynulosti reči môžeme rozdeliť na dva typy narušenej komunikačnej schopnosti. Narušenie plynulosti reči - zajakavosť, kedy je reč narušená kŕčmi svalov fonačného ústrojenstva a artikulačného aparátu. Zrýchlené tempo reči - brblavosť, pri ktorej sa znižuje zrozumiteľnosť reči.
Táto porucha má často mimoriadne nepriaznivé dôsledky na osobnosť človeka - školskú, sociálnu a pracovnú adaptáciu. Ide o všeobecný jav bez vzťahu k národnosti a jazyku.

Poruchy zvuku reči (pri poškodeniach orofaciálneho systému)
Najčastejším symptómom poruchy hlasu a reči pri vrodených poškodeniach orofaciálneho systému (rázštepe pery a podnebia) je typicky nosová reč spojená s narušením artikulácie, ktorú spôsobuje nedostatočný podnebno-hltanový uzáver. Vzniká tak velofaryngeálna dysfunkcia, kedy mäkké podnebie a svalovina hltana nemôžu vykonávať bežné činnosti - ako je hltanie, fúkanie, reč alebo dýchanie – pretože nemôžu vytvoriť optimálny uzáver medzi oro- a nazofaryngom, ktorý je potrebný pre tieto činnosti. Reč, ktorá takýmto spôsobom vzniká sa nazýva palatolalická.

Poruchy hlasu vznikajú na základe prechodných alebo trvalých zmien v dôsledku patofyziologickej činnosti dýchacích, rezonančných, fonačných a artikulačných orgánov. Poruchy hlasu môžu vznikať na orgánovom alebo funkčnom základe, niekedy však aj ako obraz neurózy. Na liečbe poruchy hlasu sa spolu s klinickým logopédom podieľa najmä foniater.

Narušenie grafickej podoby reči/ poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia) sú špecifické poruchy učenia. Nemožno ich však chápať ako izolované poruchy. Treba si uvedomiť, že pri tejto poruche býva postihnutá celá osobnosť človeka. Obmedzený je najmä záujem prístupu k získavaniu informácii prostredníctvom čítania. Školský prospech často neodpovedá skutočným možnostiam a vynaloženému úsiliu postihnutého. Opakované neúspechy vedú k jeho rezignácii, narušeniu sebahodnotenia a sociálnym vzťahom dieťaťa.

Taktiež ponúkame aplikáciu stimulačných programov pre deti predškolského a školského veku v rámci preventívnych opatrení závažných artikulačných deficitov a špecifických porúch učenia (metodika podľa Eľkonina, Škola pozornosti a iné druhy programov podľa indikácie).
A stimuláciu reči pomocou augmentatívnej a alternatívnej komunikácie, ako podporu či náhradu expresívnej reči u osôb s ťažkým telesným, mentálnym či kombinovaným postihnutím.

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 8:30 - 15:00 – 19:00
Utorok : 10:00 - 17:00 – 19:00
Streda : 8:30 - 15:00 – 19:00
Štvrtok : 8:30 - 15:00 – 19:00
Piatok : 8:30 - 13:00 – 19:00
 

KONTAKT:

PhDr. Simona Doskočilová
Tel.: 0917 482 543
 

 


 

tento odkaz nemazat

MEDICon sa ešte viac približuje svojim klientom a pacientom. Aktuálne informácie nájdete už aj na Facebooku.

SME PRVÍ na Slovensku

Niektoré liečby a procedúry sme zaviedli ako prví na Slovensku.

mapaslovenska.png

 

 Vedeli ste?

zavolaj.png

Koho sme liečili?

balet.png

Balet Štátneho Divadla Košice

referencie1.jpg

Sergej Iegorov

3D Panorámy

 panorama.jpg

Pozrite si naše priestory

 • Artroskopie

  Profesionálna liečba

  koleno, členok, rameno, lakeť, karpálny kanál, zápästie

   

   

  detaily
 • Artroskopia

  v lokálnej anestéze

  • kolená
  • nie je nutné interné predoperačné vyšetrenie.
  detaily
 • Vyhlásenie

  Aktuálna prevádzka

  • Od 16. marca  obmedzujeme plánované operačné výkony na nevyhnutné - akútne prípady.

   

  detaily
 • Liečba päty

  liečba pätovej ostrohy

  • liečba pätovej ostrohy (Calcar Calcanei) a Haglundovej päty

   

  detaily
 • Plastika

  Predný krížny väz

  • rýchla regenerácia
  • bez barlí a cvičenia
  • bez ortézy

   

  detaily